Oferta dla placówek oświatowo-wychowawczych

  • Organizacja zajęć logopedycznych w przedszkolach
  • Badania przesiewowe dzieci i młodzieży na terenie placówek
  • Indywidualna oraz grupowa terapia logopedyczna
  • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

Badania przesiewowe
Wstępne diagnozy logopedyczne na początku roku szkolnego. Badanie ma na celu rozpoznanie, czy mowa dziecka rozwija się zgodnie z normą wiekową. Pozwala ono na wykrycie i wstępne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości. Po wypełnieniu przez rodziców karty informacyjnej o dziecku, logopeda przeprowadza z dzieckiem trwającą około 30 minut rozmowę. Po badaniu najpóźniej w ciągu 7 dni rodzice otrzymują pisemną informację o stanie artykulacji ich dziecka.

Profilaktyka logopedyczna – zajęcia grupowe
Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne mające na celu przygotowanie dziecka do prawidłowej artykulacji. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a poziom trudności ćwiczeń dostosowany odpowiednio do wieku danej grupy.